Sunday, May 27, 2012

කාලෙකට පස්සෙ !

මම මෙ බ්ලොග් එක පටන් ගත්තෙ අවුරුඩු ගානකට උඩදි. ඒත් මම රචන ලියන්න ඉස්කොලෙ කාලෙ ඉදන්ම චුට්ටක් හොර නිස මගෙ බ්ලොග් ලිවිල්ල ඒතරම් අල්ලල ගියෙ නෑ. ඒත් මම හිතුව ආයෙ බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගන්න. 
……
……හෙට ඉදන් ම මෙ බ්ලොග් එකෙ මොන මොනව හරි කොටන්න තමයි බලපොරොත්තුව. 
……
……එහෙනම් ඔන්න අදට මම සමුගන්නව. හෙට හම්බවෙමු!!!

Wednesday, November 18, 2009

Cool optical illusions

When you surf the internet you come across some cool optical illusions through various sources. Here is a compilation of most of those in a entry.
When you surf the internet you come across some cool optical illusions through various sources. Here is a compilation of most of those in a entry.

Wednesday, August 19, 2009

ooooops!!!!!

Wednesday, July 22, 2009

Free gprs in sri lanka-why pay for mobile broad band when you can have it for free!!!

This trick works with mobitel network in sri lanka.And i must say that this is not 100% perfect broadband.This procedure is a little annoying and not totally comfortable BUT its FREE gprs after all!

This trick may be useful for you mainly when using gprs on your phone.you can use this TRICK to download small files less than 800kb or so.(generally,mobitel charges 1cent per kb,so technically you get 8 rupees of gprs for FREE! per session)

Its really simple.Do you have a mobitel connection in your mobile?

theres one condition for our little trick to work

***you must have less than 1.50rs & more than 1.00rs credit to be able to perform this TRICK & basic knowledge of gprs usage***

now open your opera mini browser (if you don't have opera mini installed in your mobile,you can download for free @ www.operamini.com)and browse pages as usual.you will only be able to browse for about 30seconds and you will be able to download upto 800-900kb of data in that time(if you have 3g in your phone,depends on your device).then you have to disconnect your current connection using connection manager(in Nokia phones) or the relevant utility depending on the phone.then you can restart browsing.

Monday, June 29, 2009

No food, just pills in Michael Jackson’s stomach: Report

LONDON: The leaked autopsy details of Michael Jackson show that the pop icon was a virtual skeleton as he was barely eating and only had pills in
Michael Jackson
The leaked autopsy details of Michael Jackson show that the pop icon was a virtual skeleton as he was barely eating and only had pills in his stomach when he died. (AP File Photo)
his stomach when he died, according to a new report. ( Watch )

According to the detailed autopsy reported by The Sun, Jackson was bald, bruised and had broken ribs. Singer's hips, thighs and shoulders were riddled with needle wounds which are said to be result of injections of narcotic painkillers, given three times a day for years.

Experts found that the harrowing details of Jackson's deteriorating health while investigating his sudden death in Los Angeles on Thursday.

The examination showed that the star had plunged to a "severely emaciated" state. It also said that anorexic Jackson had been eating just one meager meal a day.

Pathologists found that his stomach was empty and only had partially-dissolved pills which he took before the painkiller injection which stopped his heart.

The report also claimed that the pop star was wearing a wig when he died and pathologists said that a little more than "peach fuzz" covered his scalp.

A scarred section of skin above his left ear was entirely bald which is said to be the result of a 1984 accident when his hair caught fire while shooting an ad for Pepsi.

According to the newspaper, Jackson also suffered several broken ribs as rescuers pumped his chest after he collapsed in cardiac arrest.

Four injection wounds were found above or near to Jackson's heart. All appeared to have resulted from attempts to pump adrenaline directly into the organ in a failed bid to restart it.

Three of the injections had penetrated the heart wall causing damage but a fourth missed and hit one of the 50-year-old singer's ribs.

The autopsy also found unexplained bruises on Jackson's knees and on the fronts of both shins. There are also said to be cuts on his back, indicating a recent fall.

The King of Pop's face bore many plastic surgery scars, while the bridge to his nose had vanished and its right side had partially collapsed.

As the investigation of Jackson's death focus on his personal physician Dr Conrad Murray, a source close to the Jackson entourage said, "Michael's family and fans will be horrified when they realise the appalling state he was in. He was skin and bone, his hair had fallen out and had been eating nothing but pills when he died.

"Injection marks all over his body and the disfigurement caused by years of plastic surgery show he'd been in terminal decline for years. His doctors and the hangers-on stood by as he self-destructed. Somebody is going to have to pay," the source added.

Cardiologist Murray was thought to have given Jackson the final injection of painkiller Demerol.

Murray is said to be facing serious questions about his resuscitation attempts, which began when he started as Jackson lay unconscious on a bed. Basic first aid guidance says patients must be face-up on a hard surface before compressions.

Experts wondered that how a trained cardiologist could have made such an error, potentially wasting vital minutes.

Additional damage was believed to have been caused by oxygen masks and tubing inserted during resuscitation attempts. However the probe also found that Jackson was recovering well from skin cancer with an operation to shave cells from his chest.

Source:- The Times of INDIA

Wednesday, January 23, 2008

Funny press release by LTTE peace secretariat after the SLAF bombing at X-Ray base, Iranamadu

Sri Lankan news theater is full of incidents these days due to the intensified military activities all around the island. On 23rd of this month(January) SLAF bombed an LTTE base called X-Ray base in Iranamadu area. This base was believed to be the hideout of LTTE chief V. Prabhakaran, and many speculations were aroused about the fate of Prabakaran. After a dead silence of about 9 to 10 hours LTTE began to talk about the bombing incident. First the military spokesman of LTTE described it as a bombing a civilian settlement. This was something always happened after every bombing raid carried out by SLAF

See this news article on Asiantribune about his comments on the bombing raid- http://www.asiantribune.com/?q=node/9264

But hours later the Peace Secretariat of LTTE in Killinochchi issued this press release.

Extensive bombing over forest areas in Kilinochchi

In three separate sorties spread over 20 hours, Sri Lankan Air Force carried out extensive bombing over Ambalahamam forest area in Kilinochchi destroying vast extents of forests.

At 11.30 am and at 5.20pm on Wednesday and again at 6.45am on Thursday Sri Lankan Air Force dropped more than 16 bombs over the Ambalahama forest area damaging around 10 hectares of forest land.

The Forest Protection Division of the LTTE has undertaken extensive forest replanting in recent times. These young plants as well as many old forest plants were destroyed in this mindless bombing of the Sri Lanka military.

Speculation is strife among Kilinochchi residents about the rationale behind the bombing of forest areas which only results in the destruction of the environment.

24 January 2008

###############

Even though this press release itself if of a lot humor, the other funny thing behind this is these mass murders that don't care even about a human life are now crying over a forest. Isn't this funny enough to make your day??

Pulutta